POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

21 mei 2019 


Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

Lage Ham 160
Het college stemt in met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Lage Ham 160. Omwonenden worden geïnformeerd middels een informatiebrief. Ook wordt een publicatie opgenomen in de gemeentelijke informatiekrant. Het betreft een verzoek voor het realiseren van een nieuwbouwwoning naast de bestaande woning op het perceel Lage Ham 160. Om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek is het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk

.

Planschade

Het college stemt in met het advies van een onafhankelijk deskundige betreffende de aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade. De aanvrager stelt schade te ondervinden ten gevolge van het vaststellen van bestemmingsplan 'Hoge Ham 83'. De deskundige adviseert een tegemoetkoming van € 1.100,00. Met de projectontwikkelaar van het plan Achter de Hoge Ham (ter plaatse van de voormalige woning Hoge Ham 83) is een anterieure grondexploitatie- overeenkomst gesloten op basis waarvan deze tegemoetkoming in schade verhaald kan worden.


GGD Hart voor Brabant

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2018 van de GGD Hart voor Brabant. Het college stemt in met de begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant. Het college stemt in met het voornemen van de GGD Hart voor Brabant om deel te nemen aan de coöperatie in de gemeente 'sHertogenbosch. De gemeenteraad ontvangt hierover een adviesnota.


Regionale ambulance voorziening

Het college stemt in met actualisatie van de gemeenschappelijke regeling voor de regionale ambulance voorziening in Midden-West-Noord Brabant en legt een raadsvoorstel ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt de raad gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begroting 2020 en worden de jaarstukken 2018 ter kennisname aangeboden. De regionale ambulance voorziening Brabant Midden-West-Noord is een gemeenschappelijke regeling tussen 46 gemeenten in de provincie Noord-Brabant.

Raad vastbesloten
College bepleit 'Knik' in 380kv- net in s Gravenmoer
Dongen, s Gravenmoer, 17 mei 2019.Een volle tribune, een eensgezinde raad, een ietwat ongeduldige burgemeester en hoge spanning. Zo maar drie ingrediënten die er een smeuïge opiniërende raadsvergadering van maakten afgelopen donderdag .Vooral het CDA telde haar knopen en nam het initiatief voor een zwaar gedragen en unaniem aangenomen motie. Deze partij gaf door een goede voorbereiding kruit aan de ongerustheid die vier insprekers stante pede verwoordden. De gemeente Dongen, in casu wethouder Bea van Beers besloot deze week te pleiten voor een variant in het de nieuwe 380kV-hoogspanningsnet tussen Rilland en Tilburg, waardoor die verder van de bebouwing in s gravenmoer komt te liggen dan gepland.

vervolg voorpagina

Op 22 mei gaat de wethouder zich in het overleg van 'de Samenwerkende Overheden' sterk maken voor de zogenoemde 'knip' in het net. Dit feit werd eerder in de week al gecommuniceerd met de bewoners van het dorp middels een bewonersbrief. De wind werd er niet door uit de zeilen genomen. Alle sprekers raakten gevoelige snaren bij zowel het college als de politieke partijen. Burgemeester Marina Starmans hield met zeer duidelijke bewoordingen de spreektijd in de gaten , maar liet wel applausjes voor de sprekers toe. Wethouder van Beers benadrukte dat de beslissingen in dezen de zeggenschap van de gemeente overstijgt en dat de gemeente een adviserende rol mag spelen. Zij bevestigde daarmee het standpunt van de PvdA die opperde dat de wethouder geen besluiten aangaande het totale traject of delen daarvan kon nemen. Ze betoogde dat er in feite nooit een besluit genomen en is daarom ook niet gewijzigd. De wethouder vond overigens dat er wel degelijk vele gesprekken met de direct betrokkenen zijn geweest maar gaf toe dat de communicatie beter en uitgebreider had gekund. De rust keerde teug na het indienen en aannemen van een duidelijke motie waarin het college wordt opgedragen in nu bereikte standpunt stevig te verdedigen in de belangrijke vergadering van 22 mei. De raad wil ook op de hoogte worden gehouden van het resultaat en het besluit dat de minister gaat nemen. Oók HIER


Probleem oplopende kosten Jeugdzorg niet echt opgelost door beoogde extra bijdrage Rijk

Wethouder Petra Lepolder: "Toezegging is substantieel minder dan de 490 miljoen per jaar waar de VNG om vraagt " 

Woensdag 8 mei heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een paginagrote advertentie in de regionale en landelijke kranten openlijk aandacht gevraagd voor de oplopende tekorten in met name de jeugdzorg en de daaruit voortkomende financiële moeilijkheden voor de gemeenten. Ook Dongen kampt met hoge lasten in de sector. Deze woensdag werd ook bekend dat vanuit het kabinet dit jaar nog 350 miljoen euro extra doorstroomd naar de gemeenten en in de drie jaar daarna telkens 190 miljoen euro . Met dat bedrag van 920 miljoen euro in totaal kunnen de gemeenten de tekorten wegwerken die zij op dit moment hebben, zegt het kabinet. Deze krant vroeg een reactie aan verantwoordelijk wethouder Petra Lepolder die de post jeugdzorg in haar portefeuille heeft . Petra Lepolder :

vervolg voorpagina

“Dit roept vanzelfsprekend de vraag op, in hoeverre hiermee de financiële problematiek wordt opgelost. Het is nog onduidelijk wat de berichtgeving daadwerkelijk voor ons als gemeente gaat betekenen." De wethouder zei daarbij te moeten wachten op de zogenoemde meicirculaire waarin de financiële gevolgen voor Dongen worden verwerkt. Deze zal eind mei, uiterlijk begin juni beschikbaar zijn. De wethouder : " Niettemin kan op voorhand wel worden gesteld, dat de extra bijdrage uiteraard helpt, maar het probleem niet oplost. De toezegging is substantieel minder dan de 490 miljoen per jaar waar de VNG om vraagt. " De minister heeft ook aangegeven dat hij ook maatregelen verwacht van de gemeenten zelf om het probleem te verkleinen. Wethouder Lepolder : " We zijn hier in het najaar van 2018 al mee gestart in samenwerking met onze partners binnen de regio hart van Brabant."


D66: Gemeente luister naar je inwoners!

eigen berichtgeving D66

Afgelopen donderdag zat de raadszaal vol met inwoners uit ’s Gravenmoer. Op de agenda stond de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding, een emotioneel beladen onderwerp.

Dit was duidelijk te horen in de bijdragen van de 4 insprekers en de reactie van het publiek tijdens de vergadering. Ook de zaterdag ervoor, toen wij in ’s Gravenmoer bij mensen aanbelden om naar hun mening te vragen, bleek hoe groot de onrust is. Inwoners maken zich zorgen en voelen zich niet gesteund door de gemeente. Zij hebben het gevoel dat de wethouder tijdens de informatiebijeenkomst in april niet echt naar hen luisterde en alles al vast stond.

Gelukkig kwam op dinsdag 14 mei het bericht dat het college alsnog besloten heeft om zich hard te gaan maken voor de “knik”- variant en het gebruik van een eenduidig masttype. Tijdens de raadsvergadering werd dit besluit met een motie gesteund door alle partijen van de gemeenteraad.

Uiteraard was ook D66 blij met deze toezegging van het college. Toch hebben wij donderdag een aantal vragen gesteld. Wij begrijpen niet dat dit besluit pas genomen wordt nádat er zoveel ophef ontstaat. Waarom heeft het college niet al eerder dit standpunt ingenomen? Wat is er veranderd in de tussentijd? En hoe groot is de kans dat de Vergadering van Samenwerkende gemeenten in dit stadium deze visie nog overneemt?

De gemeente laat regelmatig steken vallen bij de communicatie met inwoners en het betrekken van inwoners bij dit soort onderwerpen. Recent bleek hetzelfde bij het broederhuis Glorieux. Ook afgelopen zaterdag hoorden wij dit weer meerdere keren terugkomen, toen wij bij inwoners in West 1 aanbelden. Onze inwoners krijgen de indruk dat de gemeente hen niet serieus neemt. Daarom zal D66 zich het komende jaar wederom maximaal inspannen om inwonerparticipatie in Dongen te verbeteren. Dit betekent dus dat D66 wil dat de gemeente bij grote veranderingen intensief met de buurt communiceert en inwoners vroegtijdig betrekt bij de besluitvorming. ( foto: Jan Stads/Pix4profs)


Integraal Kind Centrum
Raad eens met investering van ruim zes miljoen in onderwijs 

Alhoewel met name de Dongense VVD en de Volkspartij Dongen zich nog wat zorgen maken over de grote investering die nodig is voor de realisatie van het IKC Beljaart , is er nu water onder de boeg voor de financiering van het derde grootschalige project dat Dongen wil investeren in het onderwijs na de nieuwbouw van het nieuwe Cambreur- college en een IKC ib Dongen -Vaart. De VPD ziet het te voteren bedrag van ruim zes miljoen euro  na antwoorden op technische vragen nu wel zitten. Ook de toelichting van wethouder Bea van Beers hoe ze van plan is om te gaan met te verwachten kapitaallasten stelde de partij gerust. “Er zijn risico's maar we hebben alles goed doorgerekend” aldus van Beers. Ze benadrukte onder andere dat de opbrengst van de te huren ruimten en vormen van samenwerken met de diverse partners een goede basis vormt waarop het IKC kan worden gerealiseerd.
HIER VERDER LEZEN