POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.

DE DONGENSE VISIES

Deze krant gaat de visies van Dongen tijdens het zomerreces uitgebreid behandelen. Hoe ziet er Dongen in de toekomst uit. Wat zijn de wensen van de bevolking en plannen van de Raad. Hoe ziet het college Dongen het liefst en wat kunnen wij burgers daar mee.De zes inhoudelijke visies zijn besproken in de raad op 20 juni en op 27 juni de paraplunotitie .De visies kwamen tot stand door overleg en in samenwerking met diverse Dongense verenigingen en maatschappelijke instellingen, maar ook door middel van inspraakmomenten van de Dongense bevolking.Hoe de raad er over denkt, en hoe nu verder.De visies worden in deze krant geduid en verslagen tussen eind juli en september. Heb jij nog een mening dan is die hartelijk welkom via het e-mailadres info@dongenhomespot.nl PARAPLUVISIE ' DAAROM DONGEN '

Duiding , korte objectieve analyse en verslag van opiniërend overleg in de raad

TE LEZEN VANAF vanaf begin september 2019

SPORTVISIE

Duiding , korte objectieve analyse en verslag van opiniërend overleg in de raad

HIER TE LEZEN


VISIE OPENBARE RUIMTE

Duiding , korte objectieve analyse en verslag van opiniërend overleg in de raad

HIER TE LEZEN

VISIE KLIMAAT

EN ENERGIE

Duiding , korte objectieve analyse en verslag van opiniërend overleg in de raad

HIER TE LEZEN

VISIE SOCIAAL DOMEIN

Duiding , korte objectieve analyse en verslag van opiniërend overleg in de raad

HIER TE LEZEN

VISIE ECONOMIE

Duiding , korte objectieve analyse en verslag van opiniërend overleg in de raad

HIER TE LEZEN

VISIE ONDERWIJS

Duiding , korte objectieve analyse en verslag van opiniërend overleg in de raad

TE LEZEN VANAF

26 augustus 2019


Raad en college op reces met opdracht

Dongen, 5 juli 2019. De raad is met reces. Voor het zo ver was stonden donderdag 4 juli nog twee vergadering op de rol. Een inhaalgedeelte van de vorige week gehouden opiniërende vergadering en een afsluitende laatste besluitvormende. Zoals de traditie dit schijnbaar wil is de laatste vergaderdag van de raad altijd een soort van 'gezellige'. Niet te gezellig natuurlijk. Het verslag van deze 'laatste' raad is, ook traditiegetrouw' wat luchtiger Er vielen ook nu wel de nodige uitlatingen te horen die niet voor elke partij of wethouder vleiend waren, maar de sfeer was goed. Debet hieraan was zeker ook het vervangende voorzitterschap van VVD- er Pieter Brooijmans. Hij liet de raad discuteren en liet bovendien meer termijnen toe. Hoofdmoot was de zowel opiniërende als de besluitvormende behandeling van de kadernota 2018. De kern van de zaak zit in het terugdringen van de tekorten in de gemeentekas. Daar waren de oppositie- en coalitiepartijen het gauw over eens. De manier waarop is volgens met name wethouder Jansen ,die de ideeën dankbaar in ontvangst nam, aan het college. Jansen wil eerst het huishoudboekje in orde maken, waarbij de burger ook een steentje dient bij te dragen. Een verhoging van de ozb licht daarbij in het verschiet. Een verhoging van zo'n 28 euro op een huiswaarde van €250.000 noemde hij als mogelijk voorbeeld. De oplosgerichte ideeën waren divers. Zo passeerde het nut en de meerwaarde van De Entree als separate dependance de revue. Volgens D66 is het verstandig dit gebouw af te stoten en weer te embedden in het gemeentehuis. De PvdA is tevreden met De Entree apart. “Voor ons gelden nog steeds de argumenten waarom het huis van het sociaal domein een ander loket kreeg “aldus Fractievoorzitter Eline van Boxtel- Pullens. De raad werd het eens nu geen beslissing te nemen maar te wachten op een aanstaande evaluatie van het functioneren van De Entree.

Volgens wethouder Jansen is terugkomen op het besluit de hondenbelasting af te bouwen niet in het geding. Met name de Ouderenpartij in de persoon van Jan Kennekens wil ook geen parkieten- en konijnenbelasting. Volgens wethouder Jansen wordt bij bezuinigingsoperaties niet met twee maten gemeten. “We praten eerst met bijvoorbeeld sportverenigingen waar wel bezuinigd kan worden op bijvoorbeeld het terrein van subsidie en de opbrengst van oud papier”. In zijn antwoord beloofde de wethouder er alles aan te doen om uit de financiële malaise te komen. Hij vroeg daar ook de nodige tijd voor.Bijna traditioneel stemden de coalitie voor deze kadernota en oppositie tegen.

De opdracht en noodzaak om Dongen weer financieel gezond te maken ligt imaginair als opdracht op de ligstoelen aan verre stranden of het bordje van de raad en college in hun al dan niet zonnige achtertuinen.

Niet

meer

roken

Op initiatief van de Volkspartij Dongen en met ondersteuning van de Dongense VVD, de PvdA , Ouderenpartij en D66 ging heel de raad net voor het reces unaniem akkoord met een motie die een rookverbod voorstelt in en rond alle gemeentelijke gebouwen en gemeentewerven in Dongen en s Gravenmoer. Ook rondom speeltuinen moet worden onderzocht of een rookverbod mogelijk is.De motie roept ook op tot gesprekken met 'maatschappelijke partners' om een rookverbod binnen hun huisvesting mogelijk te maken. De motie werd mede geïnitieerd door het onlangs afgesproken Nationaal Preventieakkoord waarin de overheid zicht inzet voor een rookvrije generatie.

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

9 juli 2019


Onderwerp Besluit
Subsidie sportformateur Het college stemt in met de inzet van een sportformateur met als doel om te komen tot een lokaal Sportakkoord. Via de meicirculaire is het bericht ontvangen dat de gemeente hiertoe het bericht ontvangen dat de gemeente Dongen een subsidie van € 15.000,- ontvangt.


De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

16 juli 2019


Gunning werkzaamheden dorpsplein Dongen-Vaart

Het college heeft kennis genomen van het proces-verbaal aanbesteding gunning werkzaamheden aanleg dorpsplein Dongen-Vaart. De werkzaamheden worden gegund aan de laagste inschrijver, de firma Van den Elshout en De Bont. Het college stelt het restant krediet beschikbaar voor uitvoering van de werkzaamheden.


Wegenlegger

Het college heeft kennis genomen van de geactualiseerde versie van de wegenlegger. In de wegenlegger staat vermeld welke wegen buiten de bebouwde kom openbaar zijn en bij wie de onderhoudsplicht van deze wegen ligt. In de loop der jaren zijn er in onze gemeente wegen uit de openbaarheid onttrokken, komgrenzen zijn gewijzigd en er zijn wegen door verjaring openbaar geworden. Reden om de wegenleggers van de kernen Dongen en 's Gravenmoer samen te voegen en aan te passen. Het college stemt in met het ter inzage leggen van de nieuwe wegenlegger. Gedurende deze periode van zes weken kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Aankondiging heeft plaats in de gemeentelijke informatiekrant van 22 augustus 2019. Daarnaast worden belanghebbenden, zoals eigenaren van wegen die zijn opgenomen in de wegenlegger en buurgemeenten aangeschreven om hen te informeren.


Kredietaanvraag uitvoering Fase 4 en 5 CentrumPlan

Het college heeft besloten een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het

CentrumPlan Fase 4 (tweede deel Dr. Willem Dreeslaan met aanliggende parkeerterreinen) en Fase 5 (grasveld Wilhelminaplein en Park Vredeoord inclusief westelijke helft Nieuwstraat). Beide fases zijn uitgewerkt in een bestek en aanbesteed. De laagste inschrijving is van de firma Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. uit Buren/Tilburg. De uitvoering van de werkzaamheden heeft plaats vanaf medio augustus tot medio november 2019. De werkzaamheden beginnen na de Zomerspelen en worden zonder onvoorziene omstandigheden voor de intocht van Sinterklaas afgerond.


De Vlaamsche Spijcker

Het college heeft kennis genomen van het principe-verzoek van de exploitant van De Vlaamsche Spijcker, om de gebruiksmogelijkheden uit te kunnen breiden. De Vlaamsche Spijcker fungeert momenteel als trouwlocatie. Voor de uitbreiding van het gebruik dient de bestemming te worden aangepast, waarbij lichte horeca mogelijk wordt. De ontwikkeling past binnen de beleidslijnen van de gemeente Dongen en vanuit regionaal oogpunt

wordt leisure gezien als een speerpunt. Het college neemt een positief standpunt in ten aanzien van het verzoek. Er dient een ruimtelijke procedure gevolgd te worden en opgestart door de initiatiefnemer.


Rookverbod

Het college heeft besloten de directie van de gemeente Dongen onderzoek te laten doen naar:
- Mogelijkheden voor het instellen van een rookverbod voor de buitenterreinen van gemeentelijke gebouwen

- Mogelijkheden om een rookverbod in te stellen in en rond speeltuinen via APV

Namens de gemeente Dongen zal in overleggen met (maatschappelijke) partners, verenigingen, instellingen, stichtingen, e.d. aandacht worden gevraagd voor een algeheel rookverbod. Dit alles is in lijn met de motie die de gemeenteraad recent heeft aangenomen.101_2832
101_2831

Zes visies met bouwstenen voor de toekomst van Dongen

Raadsleden en belangstellenden onder indruk van grootse Dongense toekomstplannen

Dongen, 14 juni 2019. Dongen heeft een visie. Sterker : Dongen heeft zes visies. De visies zijn duidelijk , moeten nog behandeld worden in de raad en zijn bedoeld om Dongen voorwaarts te trekken in de vaart der volkeren en voor te bereiden op de toekomst. De visies overlappen elkaar soms en betreffen plannen op het terrein van het sociaal domein, economisch gebied, sport en bewegen en cultureel perspectief. Klimaat, energie en duurzaamheid zijn toverwoorden en de slogan “In Dongen doen we dingen samen” wordt wéér als haalbaar geacht. Waarom Dongen ? Daarom Dongen! Burgemeester Starmans opende de openbare sessie in de voormalige Hubertuskerk in Dongen-Vaart op 13 juni en sloot haar voorwoord af met die woorden. Plannen met durf en moed. Dat wel. Op het terrein van economie, het sociaal domein, onderwijs en geholpen door een goede kijk, ontwikkeling en verwerkelijking van de openbare ruimte 'die 'voor 'iedereen is en niet 'van' iedereen. De avond vond plaats op drie locaties die model stonden bij belangrijke thema's. Met de voormalige parochiekerk Hubertus als centraal middelpunt , werden de vele belangstellenden bijgepraat in kleine groepen en verdeeld over de sporthal de Gaasjes en de Agnesschool. De diverse visies werden verklaart en toegelicht door de de vak -wethouders en hun themagroepen die bestonden uit deskundige ambtenaren.

HIER VERDER LEZENHondenbelasting
Heeft u één of meerdere honden? Dan moet u hondenbelasting betalen.

Aan- en afmelden
Als u een hond aanschaft, dan dient u hiervan binnen 4 weken aangifte te doen bij Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Na aanmelding betaalt u hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand.Hetzelfde geldt als u geen hond meer heeft. Dan meldt u deze af bij de BWB. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist of ophoudt houder van een hond te zijn, hoeft u vanaf de eerstvolgende maand na afmelding geen hondenbelasting meer te betalen. U ontvangt dan vermindering van het opgelegde aanslagbedrag.


Tarieven in 2019
Eerste hond € 51,04
Elke volgende hond € 88,08
Kennel € 140,48

Bron : gemeente Dongen


'Global Goals'
Werelddoelen voor bewust en duurzaam beleid door gehele Dongense raad omarmt


Bij de behandeling van ' Global Goals ' , kort gezegd een internationaal voorstel om ook gemeentelijk beleid af te stemmen op wat goed is voor de wereld, wilde de ook wel milieupartij genoemde progressieve democraten dat voortaan elk raadsvoorstel begeleid gaat worden met een aandachtspunt ten behoeven de doelstellingen van 'Global Goals'.. Concreet wilde D66 met het amendement bereiken de 'werelddoelen' als leidraad te verwerken in de vorm van een vaste paragraaf bij beleidsvoorstellen mee te nemen en te vermelden. De ouderenpartij die als enige het amendement steunde, voegde daar aan toe dat het telkens opnieuw aandacht vragen voor de nobele bedoelingen van de 'werelddoelen' het bewustzijn vergroot, bij het maken van beleid..De raad is in het algemeen voor het streven om de in 'Global Goals' omschreven doelen te omarmen en staat er positief in. Burgemeester Starmans uitte dat ook in afsluitende bewoordingen van sympathie door op te merken dat het college haar best zal doen in de geest van de belangrijke werelddoelen te handen.

HIER VERDER LEZEN


Indrukwekkend inspreek -betoog


Huisvesting arbeidsmigranten in oud-broederhuis Glorieux blijft de raad en buurtbewoners bezighouden.

Dongen, 28 juni 2019. "…....en daarom vraag ik jullie te luisteren. Luisteren is iets anders dan horen..." Emotioneel en met veel drama in de stem met ook spreekwoordelijke stilten tussen de zinnen deed buurtbewoner Germaine Portier haar betoog vlak voor de behandeling van het raadsagendapunt over het huisvesten van in totaal 100 arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux. In haar betoog klonk ook woede door en onbegrip. Gedecideerd . Zij legde de nadruk op vooral de slechte communicatie rondom het hele gebeuren. Vooral in deze fase van besluiten en beslissingen is een goede communicatie met met name de buurt belangrijk ,maar is die verre van voldoende aldus de spreekster. Portiers maakte nogmaals duidelijk dat de buurt geen arbeidsmigranten wil ,maar een definitieve invulling van het gebouw. Met de precisie van de draad in de naald haalde ze uit met feiten die die haar gelijk moesten ondersteunen. De spreekster gaf in haar betoog ook een veeg uit de pan aan de Ouderen Partij Dongen ,die het volgens haar toch een prima idee zou moeten vinden dat er een definitieve invulling zou komen voor het gebouw. Bijvoorbeeld huisvesting voor ouderen. Maar die partij zweeg ook nu. Tegen zoveel verbaal betoog bleek de raad nauwelijks opgewassen. André Vonk van het CDA ging als eerste in op haar betoog en ging daarmee verder tijdens de behandeling van de raadinformatiebrief handelend over de huisvesting in Glorieux .  HIER VERDER LEZEN 


'We zijn al aan de slag met de voorgenomen uitdagingen'

Wethouder financiën René Jansen kijkt niet per se door pikdonkere bril


Dongen, 14 juni 2019. Het college begint bij de presentatie vandaag van de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad met de veelzeggende volzin “ Voor u ligt de Jaarrekening 2018. Belangrijkste conclusie: Onze financiële huishouding staat onder grote druk.” . Ondanks die bepaald niet echt opbeurende conclusie is wethouder René Jansen optimistisch. Deze ochtend werd de jaarrekening 2018 samen met de kadernota 2020 ook toegelicht en aangeboden aan de lokale en regionale pers. Voor de burger is het nu al vrij duidelijk en bijna zeker : De OZB gaat behalve met het indexeringscijfer ook percentueel omhoog. Daarbij zal het percentage voor bedrijfsgebouwen hoger liggen in verhouding tot de woningen. De raad moet daar nog een (bindende) uitspraak over doen.

HIER VERDER LEZEN