POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.Raad in meerderheid voor raadsvoorstel

Nieuwe manier van afvalinzameling en verwerking start na de zomerperiode

Dongen, 31 januari 2020. Wethouder René Jansen kan op twee oren slapen. Het raadsvoorstel over een flinke aanpassing van de manier van afvalinzameling die moet leiden tot een hoeveelheid restafval van -voorlopig - 100 kg per jaar voor een Dongense gezin, haalde met een flinke meerderheid de eindstreep in de raad. Uiteindelijk en uiterlijk in 2025 gaat daar nog eens 70 kg vanaf. Het gehele raadsvoorstel werd bijna raadsbreed gesteund. Gaande de discussie was Jansen vrij toegeeflijk. Een tenslotte raadsbreed amendement door de raad zonder het CDA ingebracht , dat een open einde behelsde voor het wel of niet weghalen van de PMD ondergrondse 'supermarktcontainers' was dan ook niet echt een probleem voor de wethouder. Jansen heeft er vertrouwen in , dat hij, onder andere door dit te monitoren uiteindelijk zijn gelijk zal halen waardoor die verdwijen uit het straatbeeld. De discussie rond het moverend ter zaken doende amendement bracht tevens wat verwarring. Voorzitter burgemeester Marina Starmans gaf daarom een kort college door de begrippen 'motie' en 'amendement' nader toe te lichten aan André Vonk van het CDA .Het deed er toe en zorgde voor het raadsbreed instemmen met het ingebrachte amendement.

HER VERDER LEZEN

Een greep uit het vragenhalfuurtje

en de antwoorden

30 januari 2020

Dongen, 31 januari 2020. Fractievoorzitter Volkspartij Dongen Denise Kunst-van Suylekom wou van wethouder Jansen weten hoe het zit met de waarheid en geruchten over het wel of niet voortzetten van het beheer van het gebouw onder Stichting Donckhuys. Volgens de wethouder is er voortdurend overleg over de zaak .Bij een recent overleg tussen Donckhuys , de Geubelcommissie en de gemeente was de stemming vrij negatief ,maar veranderde ten goede na het uitleveren van standpunten der partijen. Afgesproken is dat partijen elkaar op regelmatige basis blijven ontmoeten voor voorlopig een periode van een half jaar. De resultaten worden teruggekoppeld naar elkaar. De gemeente en Donckhuys faciliteren de bijeenkomsten en de Geubel blijft in deze periode zeker onder de paraplu Donckhuys sorteren. De wethouder verzekerde dat de gemeente de Geubel niet wil opgeven .Hij heeft goede hoop dat Geubelcommissie voldoende argumenten en middelen vindt om het gemeenschapshuis open te houden.


Loden waterleidingen

In de pers verschenen berichten over de onveiligheid van het gebruikt van loden leidingen bij de watertoevoer in scholen. D66 wil dat er een onderzoek wordt gedaan om te constateren of er nog Dongense scholen zijn die ( nog) loden leidingen gebruiken. Volgens wethouder Eline van Boxtel – Pullens is de schoolleiding verantwoordelijk voor dat onderzoek. Waterleidingbedrijf Brabant Water zegt dat die leidingen er niet meer zijn . De Heilighartschool ,st. Jan en Achterberg - scholen die vallen onder Initia en gebouwd zijn voor 1961 – gaan dat wel onderzoeken en koppelen dit terug naar de gemeente.


Eikenprocessierupsen.

Raadslid Tonny Dijck van de PvdA wilde van wethouder Lepolder weten hoe het zit met het bestrijden van de Eikenprocessierupsen in Dongen. Wethouder Lepolder zei dat er zo'n 100 zogenoemde 'mezenkastjes' in de maak zijn. Die worden op bomenrijke plaatsen gehangen en bijvoorbeeld begraafplaatsen. Ook wordt de bestrijding van de beestjes aangepakt met kleine maatregelen die bewezen zin hebben. De inwoners krijgen nuttige informatie via ( ook) de media .Óók Verantwoording 

College geeft raad overzicht van gemeentelijk geldend sociaal beleid


Dongen, 27 januari 2020. Op landelijk gebied is de politieke bestuurlijke drijfsfeer op sociaal beleid doorgaans gericht op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Ook Dongen voert dit beleid in het sociaal domein en geeft dit ook aan in de programmabegroting 2020-2023. Het is vooral een liberale gedachte dat zelf regie voeren over eigen leven de mens naar een hoger plan drijft. Mensen kunnen wel rekenen op de ( gemeentelijke) overheid daar waar het mogelijk en echt nodig is. De burger wordt ondersteunt vanuit voorzieningen die vooral de wet 'Wmo' oplegt aan de gemeenten. “De gemeente doet dit samen met alle partners en vanuit een integrale benadering.Daarbij wordt  gezocht naar effectieve oplossingen, met oog en zorg voor de financiële beheersing “. Dat laatste zegt het college in een vorige week aan de raad gestuurde raadinformatiebrief betreffende het te voeren beleid in het sociaal domein- gebied. In de brief aan de raad worden tal van andere zaken binnen het sociaal domein opgesomd en verduidelijkt. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de problematiek rond wachttijden in verzorgingstehuizen en de stijgende kosten in de jeugdzorg. Hierover komt binnenkort een separate raadinformatiebrief uit. Ook wordt verantwoording gegeven over het beleid ten aanzien van statushouders en de inburgering daaromtrent. Ook hierover bereikt de raad binnenkort een raadinformatiebrief. 

HIER VERDER LEZEN

CDA: Meer inworpen voor ondergrondse container

Achtergrond:
De gemeente Dongen moet minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. Daarom worden in totaal 17 maatregelen ingevoerd om de VANG doelstelling van 100 kilogram per persoon per jaar te realiseren en daar zijn wij voor het grootste gedeelte content mee. De gemeente Dongen heeft het afgelopen jaar een adviesbureau onderzoek laten doen naar de ideale situatie voor de inwoners van Dongen. De gemeenteraad van Dongen mocht afgelopen donderdag stemmen over dit voorstel dat zeer ingrijpend is voor de inwoners van Dongen en ‘s Gravenmoer.
Uitgangspunt
Het CDA heeft altijd een uitgesproken mening over afvalinzameling, die soms haaks staan op het gevoerde beleid door de Gemeente Dongen. De uitgangspunten van het CDA ten aanzien van afvalinzameling zijn:
1. minder afval
2. meer scheiden
3. meer service bieden (tegen een betaalbare prijs)  
4. eerlijke maatregelen
We hebben het voorstel bekeken aan de hand van deze 4 uitgangspunten.
Iedereen net zoveel afval
Het CDA is van mening dat, onafhankelijk van de inzamelmethode, ieder huishouden dezelfde hoeveelheid restafval kan aanbieden. Inwoners met een grijze bak kunnen straks nog 2340 liter per jaar (13 x 180 liter per maand) afvoeren en inwoners met een ondergrondse container kunnen 39 keer per jaar een inworp doen (dit was 200).
51 tikken is eerlijk
Uit een meting door het CDA raadslid Andre Vonk blijkt echter dat 2340 Liter vergelijkbaar is met 51 inworpen. Het CDA vindt dat de hoeveelheid afval die inwoners zonder meerkosten mogen aanbieden gelijk zou moeten zijn voor iedere inwoner. De locatie waar je woont in Dongen moet geen invloed hebben op de hoeveelheid afval die je mag inleveren, we betalen er ten slotte allemaal net zoveel voor. Het CDA diende een verzoek in om het aantal tikken te verhogen naar 51, zodat iedere inwoner van Dongen net zoveel restafval kan inleveren.
Onvoldoende steun van andere politieke partijen
De Ouderenpartij steunde de CDA motie, maar de overige partijen (VVD, PvdA, VPD, D66) steunden deze motie niet omdat ze vinden dat de doelstelling (minder afvalinzameling) belangrijker is dan het gelijkheidsprincipe. Het CDA heeft hier geen begrip voor en heeft daarom tegen het voorstel gestemd. Wij maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen die dit heeft, zoals illegale stortingen en/of toename van het zwerfafval.

Eigen berichtgeving fractie van het CDA,foto : groter door tik/klick


Vergadering B&W gemeente Dongen maandag10 februari 

Aanpassing mandaat regionale inkoop Wmo
Het college stemt in met aanpassing van het mandaatbesluit in het kader van de regionale inkoop Wmo. De gemeenten Dongen, Goirle, Gilze-Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg kopen gezamenlijk Wmo begeleiding in per 1 april 2019. In de praktijk blijkt dat het efficiënter is om deel van de bevoegdheden door te mandateren aan het afdelingshoofd Sociaal van de gemeente Tilburg. Het ondermandaat heeft enkel betrekking op besluiten aangaande de overeenkomsten met individuele zorgaanbieders. Procesmatige/ budgettaire besluiten worden nog altijd via de reguliere route genomen


Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 4 februari 2020


Beleidsplan openbare verlichting 2020-2028
Het college stemt in met het beleidsplan openbare verlichting 2020-2028. Het plan wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Invoering reclamebelasting
Het college stemt in met een verzoek van Dongen Promotion om voor de financiering van centrum- management reclamebelasting in te voeren. Voor het invoeren van reclamebelasting moet een verordening reclamebelasting en een subsidie- verordening centrummanagement worden vastgesteld door de raad. De raad ontvangt hiertoe een raadsvoorstel.
Gebruikswijziging monumentale schuur Klein Dongenseweg 13
Het college heeft kennis genomen van het principeverzoek voor een gebruikswijziging van de rijksmonumentale schuur aan de Klein Dongenseweg 13. Het college is bereid, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek tot gebruikswijziging van wonen naar een kleinschalige vergaderlocatie voor trainingen en vergaderingen. Voor de wijziging dient er advies te worden ingewonnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een planologische procedure te worden doorlopen. De heemkundekring wordt nader geïnformeerd.
Aanpassing tarieven en vergoedingen 2020 Wmo
Het college stemt in met de aanpassingen van de tarieven en vergoedingen 2020 Wmo. Dit is een jaarlijks besluit. De tarieven voor hulp bij het huishouden zijn met 4,3% gestegen voor de categorie HbH 1. De tarieven voor hulp bij het huishouden zijn met 11,1% gestegen voor de categorie HbH 2. De hogere tarieven zijn het gevolg van de nieuwe aanbesteding hulp bij het huishouden, die samen met de gemeenten Alphen Chaam, Baarle Nassau en Gilze Rijen is gehouden. De tariefstijging is het gevolg van de cao-stijging voor verpleging en verzorging en het personeels- tekort in de huishoudelijke ondersteuning.
Kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant
Het college stemt in met de kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant. De nota wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg regio Hart van Brabant
Het college stemt in met het plan van aanpak vervolgtraject Beschermd Wonen, Maatschappe- lijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg regio Hart van Brabant. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Subsidie schakelklassen 2019-2020
Het college stemt in met het continueren van de schakelfunctie op de basisscholen Noorderpoort (stichting Initia) en de Westerkim (stichting Bravoo). Voor het schooljaar 2019-2020 wordt een subsidie van € 49.500,- beschikbaar gesteld via de rijksuitkering onderwijsachterstanden- bestrijding 2020. In de schakelklas krijgen leerlingen met een achterstand in de Nederlandse taal een jaar lang extra taalondersteuning.
Bezwaarschriften (omgevings)verguning Sint Josephstraat 93
Het college heeft kennis genomen van bezwaren die omwonenden hebben gemaakt tegen een drietal (omgevings)vergunningen voor de locatie Sint Josephstraat 93 (Kids Time). De bezwaarschriften zijn ter advisering voorgelegd aan de Advies- commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft de bezwaarmakers in de gelegenheid gesteld de bezwaren toe te lichten . De adviescommissie heeft het college geadviseerd de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren. Voor wat betreft de onjuiste ondertekening van de besluiten zijn de bezwaren gegrond. Voor het overige zijn de bezwaren ongegrond. Het college neemt het advies over.
Toezichthouder Wet Basisregistratie
Het college stemt in met de aanwijzing van vijf medewerkers uit de gemeentelijke organisatie als toezichthouder Wet Basisregistratie. Voor de uitvoering van adresonderzoeken en voor het onderzoek Landelijke Aanpak Adreskwaliteit moeten toezichthouders op grond van de Wet Basisregistratie Personen worden aangewezen.
Arbeidsmigranten Broederhuis Glorieux
Het college heeft besloten onder bindende voorschriften in te stemmen met de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van short-stay arbeidsmigranten in het voormalig Broederhuis Glorieux, Triangellaan 2 in Dongen. Het betreft een periode van maximaal tien jaar. Het college heeft besloten onderzoek te gaan doen naar een permanente invulling voor het gebied, samen met de eigenaar van de gronden (Woningstichting Leystromen). Ook de provincie wordt hierbij betrokken. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief

D66: over het belang van afval

(en grondstoffen)

Dongen, 11 februari 2020. Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad van Dongen het uitvoeringsplan grondstoffen behandeld. Voor D66 een belangrijk thema, omdat veel van het afval dat we produceren perfect kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo verminderen we de hoeveelheid afval wat verbrand moet worden en dragen we bij aan een circulaire economie, het hergebruiken van producten.

Op dit moment produceert een inwoner in Dongen gemiddeld 170 kg restafval per jaar. Landelijk is afgesproken dat dit fors omlaag moet, deze afspraak staat in de VANG doelstellingen. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In deze doelstellingen is opgenomen dat er in 2025 nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar geproduceerd mag worden. Dit is een grote opgave, maar het is mogelijk als we al onze afvalstromen goed scheiden. In Dongen willen we als tussenstap in 2021 naar 100 kg restafval per persoon. Daarnaast gaat de gemeente samen met inwoners onderzoeken hoe we de stap naar 30 kg restafval per persoon gaan maken.

HIER VERDER LEZEN

( eigen berichtgeving D66 , Dongen )
Foto : Jan Stads Pix4Profs

De Cammeleur :

'gewoon een goed verhaal'

Evaluatie valt  vrij gunstig uit ,

maar er zijn beren op de weg 


Dongen, 24 januari 2020. Beginnen met het goede nieuws is een veel voorkomend fenomeen. Het college van Dongen koos hiervoor bij het vrijgeven van de gegevens uit de eerste evaluatie over het wel en wee van de eind 2018 geopende Cammeleur. Dat kan ook. De Cammeleur is inderdaad de nieuwe hotspot van Dongen zoals het college opmerkt. Aan de hand van de vrijgekomen cijfers vanuit een op 15 januari 2020 gesloten enquête onder gebruikers en bezoekers blijkt dat op een schaal van 10 de ondervraagden gemiddeld een 7,2 aan waarderingscijfers gaven aan vele aspecten van het gebouw en het concept waarop de Cammeleur draait . Men voelt zich thuis in de Cammeleur en men vindt dat er genoeg te doen is (veel activiteiten in het gebouw). Ook vindt men goed geholpen te worden , zijn ze tevreden over de ruimten en vindt men de prijzen aanvaardbaar. De ( 28) medewerkers zijn tevreden over de 'open cultuur' ,de ruimten ,het gevarieerde aanbod van activiteiten , de toegankelijkheid, de ten tijden van de enquête geldende toegangstijden en de samenkomsten tussen de verschillende doelgroepen .Ook minpuntjes kwamen hier naar voren .”In praktijk lopen ze het meest aan tegen drukte in het gebouw en op kantoor en de overlast van jongeren. Medewerkers zien nog groeimogelijkheden in de samenwerking en communicatie tussen de partners “zegt het college. Wel werd het 'klimaat' in de enquête door gebruikers en bezoekers ook regelmatig genoemd als verbeterpunt.

HIER VERDER LEZEN


Plan snelfietsroute Tilburg-Dongen-Oosterhout krijgt gestalte 
De gemeente Dongen moet er nog een besluit over nemen , maar de eerste stappen voor de aanleg van een snelfietsroute van Tilburg , via Dongen naar Oosterhout (F629) zijn gezet. Afhankelijk van een Dongens bestuurlijk besluit kan een bestuursovereenkomst opgesteld worden. De gemeenten Tilburg, Dongen, Oosterhout én provincie Noord-Brabant zetten vervolgens een handtekening onder een gezamenlijke overeenkomst met onder andere afspraken over financiële bijdragen aan de aanleg.De gemeente Tilburg heeft de voorlopige route vastgesteld. Het plan wordt verder uitgewerkt. De fietsverbinding loopt vanaf de Slotlaan in Oosterhout via Dongen tot de midden-Brabantweg in Tilburg. Daar sluit het fietspad aan op de fietsroute N261 die tot het station in Tilburg loopt. Het grootste deel van de route loopt langs het Wilhelminakanaal. De gemeente Tilburg investeert samen met andere Brabantse gemeenten en de Provincie in snelfietsroutes. Dit zijn routes waar je lekker kunt doorfietsen. Het zijn vaak bestaande fietspaden die slim met elkaar verbonden worden en extra fietskwaliteit krijgen. Het gaat om brede, geasfalteerde fietspaden die, vaker dan nu, voorrang hebben op zijwegen. Met deze routes wordt Tilburg nog beter bereikbaar per fiets, maar ook binnen de stad vormen de snelfietsroutes de meest directe en comfortabele fietsverbindingen tussen wijken en de binnenstad.Dit jaar worden ook afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. Een groot deel van de grond langs het Wilhelminakanaal is van Rijkswaterstaat en valt onder een ecologische verbindingszone. Het plan is om in 2021 de eerste delen van de snelfietsroute te realiseren. De hele snelfietsroute tussen Tilburg, Dongen en Oosterhout is naar verwachting in 2025 klaar. Het onderwerp wordt binnenkort in de raad besproken